HUBER Soltork SRT

HUBER slamtork SOLSTICE®

Torkning av slam med solenergi

  • Ledande teknik som transporterar och vänder slammet i samma enhet
  • Kontinuerlig torkprocess
  • Jämn och enkel distribution av slammet
  • Låg påverkan av luft i och med att slammet vänds och blandas ofta

Den grundläggande principen i HUBER SRT är att slammet sprids ut jämnt på en betongbädd i ett växthus. Den indirekt solinstrålningen värmer upp slammet och avdunstar vattnet. Den fuktiga luften ventileras ut ur växthuset. HUBERS slamvändningsskopa SOLSTICE® sköter utjämning, fördelning, blandning och transport av slammet över.

Arrangemangets för matningen av slam anpassas till förutsättningarna. Normalt matas slammet in genom en skruvtransportör direkt ifrån avvattningen, alternativt att det lastas in med frontlastare från en slamplatta.

Slammet matas till ett schakt eller till en transportör som fyller HUBERS slamvändningsskopa som i sin tur transporterar och lägger ut slammet jämnt över bädden. Genom så kallad ”back mixing” blandas slam som kommit olika långt i torkprocessen. Genom blandningen minskas tiden då slammet är i den kritiska TS% fasen för att luktförorenande ämnen skall bildas.


HUBERS slamtork kan kompletteras med uppvärmning i betongplattan, genom t.ex. överskottsvärme från en rötkammare, för att på så sätt minska tiden som slamtorkningen tar. Då investeringen i ett SOLSTICE® slamtork är relativt låg, kan den dimensioneras för att köras på sommarhalvåret och då kan man också dra nytta av t.ex. fjärrvärme och torka större mängder lagrat avvattnat slam.

 

Products

Downloads

Referenser

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
Systems concept: Sludge drying with solar and renewable energy
General view of the system
General view of the system
The rotating shovel of the turning device takes up the sludge and transports it along the granulation plate.
HUBER Sludge Turner SOLSTICE®: The rotating shovel of the turning device takes up the sludge and transports it along the granulation plate.
As the turning device travels forward, the sludge is being transported.
HUBER Sludge Turner SOLSTICE®: As the turning device travels forward, the sludge is being transported.

Media

Begär ytterligare produktinformation