HUBER RotaDry® disk torkning

HUBER RotaDry® är en disktork designad och framtagen som torkningssteg optimerat för fluidiserad bäddpanna med monoförbränning. För att monoförbränna slam så bör torrhalten i slammet ligga mellan 40-45 %.

HUBER RotaDry® torkar och homogeniserar avvattnat slam till exakt önskad torrhalt genom att slammet roterar mellan diskskivor. Som värmekälla används trycksatt mättad ånga.

RotaDry är ett tillförlitligt system för torkning och borttagning av kondensat och kan i kombination med värmeväxling ge en effektiv energiåtervinning för uppvärmning av byggnader eller säljas som fjärrvärme.  

HUBER RotaDry är tillgänglig i flera storlekar från 2 – 6 ton avdunstat vatten per timma. Beroende av slamflödet kan torken optimeras för ideal kapacitet. I kombination med monoförbränning kan även en ångturbin installeras för produktion av elektricitet. Resterna från askan från monoförbränning säkerställer att läkemedelsrester förbränns. Tungmetaller och fosfor kan återvinnas ur askan.

 

Video

Benefits

Benefits

 • Kompakt design
  HUBER´s disktork kan ofta installeras i befintliga miljöer med dess kompakta design.
 • Beprövad teknik
  Disktorkning har använts i många år och anses som en robust teknologi som fungerar väl.
 • Hög avdunstningsförmåga
  Stora slamvolymer kan avvattnas och slamvolymen reduceras betydligt.
 • Optimerad TS mätning vid in och utlopp
  På både in och utloppet har RotaDry en integrerad TS mätning som anpassar torkningen automatiskt för att uppnå rätt TS vid utloppet.
 • Minskade utsläpp, energiåtervinning
  RotaDry i kombination med värmeväxling och monoförbränning minskar transporter och säkerställer möjlig fosforåtervinning och energiåtervinning.

Referenser

Downloads

Design Sketch

Design Sketch

[Svenska] HUBER Disc Thickener RotaDry® with discharge screw for the partially dried sewage sludge

Produkter

Begär ytterligare produktinformation