HUBER Slamsil STRAINPRESS®

Kontinuerlig rensavskiljning från slam under tryck

 • Inget behov av tvättvatten
 • Lämplig för trycksatta rörledningar
 • Pneumatisk reglering av rensplugg genom kona
 • Helt gjord i rostfritt stål
 • Hög avskiljningsgrad av rens

STRAINPRESS® är en horisontellt rörformad renssil, vilkenbestår av en inlopps- och drivzon, en sil- och presszon och slutligen en utmatningssektion med ett konformat tryckregleringsaggregat. Matningen sker vanligen med den ordinarie slampumpen som pressar slammet genom silzonen för vidare befodrangenom utloppet till efterföljande processteg. De separerade partiklarna som hålls tillbaka inne i silen transporteras till presszonen av skruven. Renset
transporteras och kompakteras allt efter hand som det förflyttas med hjälp av skruven mot utloppet. I presszonen
avvattnas rensmaterialet till ett torrt och välpressat rens och matas sedan ut. Motorns rotationshastighet, silens perforering och formen på utmatningssektionen kan justeras för att passa till olika slamtyper. De avskiljda partiklarna separeras kontinuerligt under tryck. Ingen rengöring av silzonen genom backspolning behövs.

Läs merStäng

Fördelararna med Huber Slamsil STRAINPRESS®

 

 • Silning och avvattning av avskiljt rens till ca. 45 % TS
 • Inmatning under tryck för alla typer av slam, inklusive
  visköst slam och slam som innhåller fett
 • Minskar underhållskostnaden och ökar driftssäkerheten
  på slamsystem nedströms, i processerna för
  förtjockning, rötning, avvattning, hygienisering,
  torkning, etc.
 • Perforeringar på 0,15 till 10 mm för avskiljning av
  fasta partiklar från vätskor, även i industriella
  applikationer
 • Kostnadsbesparing och återanvändning med filtrering
  i en cirkulerande vattenprocess
 • Flödeskapacitet på upp till 110 m3/h slam och upp till
  150 m3/h processvatten
 • Pålitlig rening av den perforerade silkorgen utan vare
  sig behov av externt vatten eller borstar
 •  Automatiskt pneumatikpresskonsystem för maximal
  avvattning hos det avskiljda renset
 • Nästan 1000 installationer över hela världen

Products

Benefits

Benefits

Fördelarna med HUBER Slamsil STRAINPRESS®

 • Det är ett bra komplement i anläggningar med grov spaltsilning i inloppet. Kvarvarande rens som samlas i slammet rensas bort.
 • Ingen extra pump behövs då slamsilen är en integrerad del i slampumpningskedjan.
 • Slammet silas löpande under ett tryck mellan 0,4 och 0,6 bar.
 • Separering, avvatning och utmatning sker i en operation. 
 • Det finns inget behov av ren- eller backspolning av maskinen
 • Skruven är rörlig i horisontalled för att optimera trycket och därmed rensavskiljningen. 
 • Helt automatiserad löpande eller intervall drift.
 • Litet ytbehov och enkel installation i befintligt rörsystem.
 • Hanterar variationer i volym och rensstruktur.
 • Den automatiska tryckregleringskonan säkerställer stabil avvattning även vid variationer vid rens och slamsammansättning.
 • Vud hantering av slam vid storea variationer i TS eller variationer in mängden främmande materil varieras skruvens hastighet för att säkertsälla trycket.

Referenser

Broschyrer

Design Sketch

Design Sketch

Media

Begär ytterligare produktinformation