Produkter

HUBER Flotationsanläggning HDF

Avloppsrening, produktåtervinning och vattenbehandling genom flotation med mikro bubblor.

Processvatten behövs i många produktionsprocesser som beståndsdel, för tillverkning av material eller för rengöring. Vatten återcirkuleras och återanvänds av både ekonomiska och miljömässiga orsaker. Fett, olja, flytande och suspenderande material, sedimenterade fasta partiklar och upplösta ämnen måste separeras för att kunna uppnå en bra homogen utgående vattenkvalitet. Återvinning av värdefulla restprodukter från vattnet kan vara en anna anledning. Dessutom kan igensättning och ökat slitage på rör och annan tillhörande utrusning förhindras, vilket ökar produktionsanläggningens driftsäkerhet.

Där använt processvatten leds bort som avloppsvatten behövs ofta förbehandling för att förhindra giftiga eller andra skadliga substanser (tex. tungmetaller, HC, AOX etc.) från att komma in i avloppskanalsystemet och därmed reducera extra kostnader och avgifter för aktuell industri. Konventionella gravimetriska sedimenteringsanläggningar klarar ofta inte att uppnå tillräcklig förbehandling. Ett flertal olika typer av flotationsprocesser har utvecklats, och av dessa har "dissolved air flotation (HDF)" med cirkulation av vatten under tryck bevisats vara mest effektiv.

HUBER  Flotationsanläggning ger en märkbart förbättrad flotationsprocess med sin speciella inloppstruktur som ger optimal kontroll av flödet.

HUBER Flotationsanläggning HDF används med framgång för en mängd olika industrier och kommunala reningsverk så som:

 • Slakthus
 • Meat processing and packing
 • Fish processing fiskförädling
 • Mejerier
 • Färdigmat produktuktion
 • Margarine produktion
 • Raffinaderier för olja och fett
 • Konservfabriker
 • Industriella kök och kantiner
 • Snabbmat leverantörer
 • Tvåltillverkare
 • Kosmetisk industri
 • Textil indsutri
 • Kemisk industri
 • Petrokemiska industrier
 • Järn och stål industri
 • Metallbearbetning
 • Galvanisering
 • Mark sanering
 • Avfallshantering
 • Kommunal avloppsrening

Fördelar

Fördelar

Fördelar med HUBER Flotationsanläggning HDF

 • Tillverkad av 100% rostfritt stål 
 • Som tillval med kemiskt behandlingssteg
 • Standardiserade storlekar för olika användningsområden
 • Kompakt utförande, upptar liten golvyta
 • En enda ventil för maximal driftsäkerhet
 • Effektiv och skonsam inblandning av luftbubblorna i flödet av avloppsvatten
 • Definerad genomströmning tack vare ett optimalt utförande av blandare och matare in i flotationstanken
 • Stort och effektivt sedimenteringsområde tack vare lamellseparatorn, minimirad risk för igensättning tack vare tillräckligt dimensionerade öppningar mellan lamellplåtarna
 • Generering av tryckvatten med en flerstegspump
 • Erfarenhet från över hundra installationer inom många olika industriella användningsområden

Detaljer

Detaljer

Systeminriktning

 

Vi levererar kompletta lösningar för mekanisk vattenrening genom att kombinera HUBER HDF med andra HUBER maskiner:
Kemisk förbehandling: Genom fällning, Ph reglering och flockulering för att öka separations effektivitet och för att ta bort lösta föroreningar

Mekanisk förbehandling:
• HUBER Ro9
• HUBER Ro2
• HUBER Ro5

Behandling av flyt och sediment slam:
• Slamförtjockning med HUBER S-Disc eller HUBER S-Drum och
• Slamavvattning med HUBER Q-press

Efterpolering eller fin filtrering
• Finfiltrering genom HUBER Disc filter Ro DISC
• Tertiär filtrering genom sand- eller aktivkol filtrering med hjälp av HUBER Contiflow

Referenser

Referenser

Media

Design ritning

Design ritning

Media

Begär ytterligare produktinformation